coldeggs https://www.coldeggs.top/ zh-CN coldeggs Thu, 14 Oct 2021 13:59:00 +0800 Thu, 14 Oct 2021 13:59:00 +0800 哔哩哔哩分区热门视频API https://www.coldeggs.top/index.php/php/45.html https://www.coldeggs.top/index.php/php/45.html Thu, 14 Oct 2021 13:59:00 +0800 coldeggs 哔哩哔哩热门视频API
]]>
0 https://www.coldeggs.top/index.php/php/45.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/php/45.html
在敦煌种下俊俊树 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/43.html https://www.coldeggs.top/index.php/daily/43.html Thu, 07 Oct 2021 09:53:13 +0800 coldeggs 今天我终于可以种树啦!明年就能看到了,好期待啊Screenshot_2021-10-07-08-35-54-40_3915bacb930634b7e206116f9dc9486f.jpg

]]>
0 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/43.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/daily/43.html
PHProbot官网 https://www.coldeggs.top/index.php/php/42.html https://www.coldeggs.top/index.php/php/42.html Sun, 03 Oct 2021 08:20:43 +0800 coldeggs 点我去官网

]]>
0 https://www.coldeggs.top/index.php/php/42.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/php/42.html
PHProbot已开源 https://www.coldeggs.top/index.php/php/39.html https://www.coldeggs.top/index.php/php/39.html Wed, 15 Sep 2021 12:20:00 +0800 coldeggs 我刚刚把我的PHP项目放到GitHub
  1. 在此仓库你可以下载源码。
    PHProbot
]]>
0 https://www.coldeggs.top/index.php/php/39.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/php/39.html
PHP机器人开发记录 https://www.coldeggs.top/index.php/php/35.html https://www.coldeggs.top/index.php/php/35.html Tue, 14 Sep 2021 18:28:00 +0800 coldeggs 最近新开的新坑,一款由PHP开发的机器人就这么来了。现在公开最新的开发进度。

function soutu($msg,$qun){
$file1=$qun.'/robot.conf';$n=file_get_contents($file1);
if ($n=="开机"&&strpos($msg,"图")>0){
$strl=mb_strlen($msg,'utf-8');
$msg=mb_substr($msg,2,$strl,'utf-8');
$url = 'http://image.so.com/i?q='.$msg;
$content = file_get_contents($url);
preg_match_all('/"thumb":"[^,]*,/', $content, $result);
$rep = array('"thumb":"','",','\\');
$str = rand(0,count($result[0])-1);$str = str_replace($rep, '', $result[0][$str]);
echo "±img=".$str."±";
}else if ($n=="关机"&&strpos($msg,"图")>0){
echo "没有开机";
}}
//群管系统function Group_tube_system($msg,$qun){
$file1=$qun.'/robot.conf';
$n=file_get_contents($file1);
if ($n=="开机"&&$msg=="群管系统"){
echo "开发中,正在思考怎么实现";
}}
$file1=$qun.'/robot.conf';
$n=file_get_contents($file1);
if ($n=="开机"&&strpos($msg,"图")>0){
$strl=mb_strlen($msg,'utf-8');$msg=mb_substr($msg,2,$strl,'utf-8');$url = 'http://image.so.com/i?q='.$msg;$content = file_get_contents($url);preg_match_all('/"thumb":"[^,]*,/', $content, $result);$rep = array('"thumb":"','",','\\');$str = rand(0,count($result[0])-1);$str = str_replace($rep, '', $result[0][$str]);echo "±img=".$str."±";}else if ($n=="关机"&&strpos($msg,"图")>0){echo "没有开机";}}//群管系统function Group_tube_system($msg,$qun){$file1=$qun.'/robot.conf';$n=file_get_contents($file1);if ($n=="开机"&&$msg=="群管系统"){echo "开发中,正在思考怎么实现";}}

]]>
1 https://www.coldeggs.top/index.php/php/35.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/php/35.html
我这个在个性化设置了 还是这样啊 https://www.coldeggs.top/index.php/default/33.html https://www.coldeggs.top/index.php/default/33.html Thu, 09 Sep 2021 23:18:41 +0800 梦薰昂 我这个在个性化设置了 还是这样啊

]]>
1 https://www.coldeggs.top/index.php/default/33.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/default/33.html
ohhhh,球球牛逼!这so far away真好听。 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/25.html https://www.coldeggs.top/index.php/daily/25.html Thu, 09 Sep 2021 22:18:00 +0800 coldeggs ohhhh,球球牛逼!这so far away真好听!

]]>
1 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/25.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/daily/25.html
PHP学习笔记 https://www.coldeggs.top/index.php/notes/24.html https://www.coldeggs.top/index.php/notes/24.html Thu, 09 Sep 2021 21:43:00 +0800 coldeggs
/*突发奇想,这样子写,哈哈哈*/
$a=array("你","我","他","她");
rsort($a);
$b=rand(0,3);
echo $a[$b];

]]>
0 https://www.coldeggs.top/index.php/notes/24.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/notes/24.html
这个网页好看吧!牛逼!(。&gt;∀&lt;。) https://www.coldeggs.top/index.php/daily/22.html https://www.coldeggs.top/index.php/daily/22.html Thu, 09 Sep 2021 21:23:00 +0800 coldeggs 这个网页好看吧!牛逼!(。>∀<。)
表情包

]]>
2 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/22.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/daily/22.html
应用转生使用教程 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/16.html https://www.coldeggs.top/index.php/daily/16.html Wed, 08 Sep 2021 14:35:00 +0800 coldeggs 直接看视频教程

]]>
0 https://www.coldeggs.top/index.php/daily/16.html#comments https://www.coldeggs.top/index.php/feed/daily/16.html